SPECJALIZACJE

Prawo karne

Czym się zajmujemy w ramach specjalizacji?

Kancelaria zapewnia pomoc we wszystkich rodzajach spraw karnych i spraw o wykroczenia, reprezentuje klientów w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, pomagając ustalić linię obrony, wykazując aktywność dowodową w interesie klienta oraz reprezentując go osobiście na terminach czynności procesowych i rozpraw sądowych, a w szczególności:
I

świadczy obronę podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego, to jest od chwili zatrzymania i przedstawiania zarzutów, podczas ich przesłuchań, bierze udział w posiedzeniach aresztowych, przy przeszukaniach,

I

reprezentuje pokrzywdzonych w toku postępowań przygotowawczych (np. przygotowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, udział w przesłuchaniach świadków i podejrzanych),

I
świadczy obronę oskarżonych na etapie postępowania sądowego, reprezentując klientów w głównym procesie karnym, aż do zakończenia postępowania wykonawczego
I
reprezentuje pokrzywdzonych w toku postępowań sądowych (działających w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli subsydiarnych, oskarżycieli prywatnych)
I

przygotowuje apelacje i inne środki zaskarżenia (zażalenia na zatrzymanie, na środki zapobiegawcze, w tym na tymczasowe aresztowanie),

I

występuje w postępowaniu przed Sądem Najwyższym (przygotowuje kasacje),

I

przygotowuje wnioski o charakterze procesowym (o wznowienie postępowania, o skrócenie okresu odbywania kary, o wcześniejsze zatarcie skazania, o przerwę lub odroczenie wykonania kary, o odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego),

I

reprezentuje świadków w procesie karnym (w przypadkach zagrożenia przedstawienia im zarzutów karnych),

I

świadczy pomoc prawną w sprawach karno-skarbowych i karno-gospodarczych (np. w sprawach dot. karuzeli VAT-owskich, przestępstw fakturowych, odpowiedzialności karnej członków zarządu),

I

świadczy pomoc prawną w postępowaniach dyscyplinarnych.