SPECJALIZACJE

Kredyty frankowe

Reprezentuję kredytobiorców w postępowaniach sądowych dotyczących tzw. „kredytów frankowych”. Kancelaria pomaga zarówno kredytobiorcom występującym o zwrot niesłusznie nadpłaconych środków (tzw. „odfrankowienie” kredytu) lub o unieważnienie umowy kredytu.

Zapraszam do odsłuchania nagrania, w którym szerzej odnoszę się do problemu tzw. kredytów frankowych.

W celu umówienia spotkania lub analizy umowy prośba o kontakt mailowy na adres agnieszka.lupinska@adwokatura.pl lub pod numer telefonu +48 696-087-950.

W miarę możliwości prośba o uprzednie przesłanie / przygotowanie skanu: umowy kredytu zawartej z bankiem, wszystkich aneksów do umowy, załączników oraz innych podpisanych dokumentów.

Jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, na podstawie danych przekazanych przez Klienta, Kancelaria bezpłatnie:

dokona analizy umowy kredytu zawartej z Bankiem w celu ustalenia, czy zawiera ona niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne)

oceni czy spełniacie Państwo status konsumenta, a w konsekwencji oceni szanse na sukces w rozmowach z Bankiem lub w sporze sądowym

oceni czego możecie Państwo dochodzić od Banku (np. zwrotu nadpłaconych rat tj. „odfrankowienia” czy ustalenia nieważności umowy)

pomoże w uzyskaniu szczegółowej dokumentacji od Banku koniecznej do wyliczeń wartości roszczenia

pomoże w uzyskaniu szczegółowych wyliczeń wartości roszczenia wobec Banku na bardzo korzystnych i przystępnych warunkach finansowych

przedstawi szczegółową ofertę współpracy z Klientem.

Jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, na podstawie danych przekazanych przez Klienta, Kancelaria bezpłatnie:

 • bierze udział w inicjowaniu rozmów ugodowych z Bankiem,
 • doradza przy ocenie opłacalności zawarcia ugody z Bankiem i kontynuowania umowy kredytu,
 • prowadzi sprawy o prawidłowe wykonanie umowy kredytowej przez bank oraz sprawy gdy umowa kredytowa została wypowiedziana, a nawet gdy została już
  wykonana (gdy kredyt został spłacony na niekorzystnych dla kredytobiorcy warunkach, ze stosowaniem przez bank klauzul abuzywnych)

 

Jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, na podstawie danych przekazanych przez Klienta, Kancelaria bezpłatnie:

 • bierze udział w inicjowaniu rozmów ugodowych z Bankiem,
 • doradza przy ocenie opłacalności zawarcia ugody z Bankiem i kontynuowania umowy kredytu,
 • prowadzi sprawy o prawidłowe wykonanie umowy kredytowej przez bank oraz sprawy gdy umowa kredytowa została wypowiedziana, a nawet gdy została już
  wykonana (gdy kredyt został spłacony na niekorzystnych dla kredytobiorcy warunkach, ze stosowaniem przez bank klauzul abuzywnych)

 

W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową Kancelaria:

 • podejmuje starania o uzyskanie zabezpieczenia polegającego na zaprzestaniu spłacania rat kredytu bez potrzeby oczekiwania na prawomocne zakończenie procesu,
 • w pozwie dochodzi zarówno żądania „odfrankowienia” kredytu, jak i stwierdzenia przez Sąd nieważności umowy kredytu, w zależności od treści konkretnej umowy oraz indywidualnej sytuacji kredytobiorcy

  Najczęściej zadawane pytania

  Co to znaczy „odfrankowienie” kredytu? Co można uzyskać przy „odfrankowieniu” kredytu?

  Jest to żądanie zwrotu przez Bank nadpłaconych przez Klienta rat kredytu, innymi słowy jest to żądanie ustalenia przez Sąd, że zawarta przez strony umowa stanowi kredyt udzielony nie w CHF, ale w złotych na kwotę faktycznie wypłaconą kredytobiorcy w PLN, lecz – co istotne – nadal oprocentowany jednak zgodnie z dotychczasową umową, to jest jak kredyt frankowy (stawka LIBOR albo SARON), w przeciwieństwie do zwykłych kredytów złotówkowych oprocentowanych w oparciu o stawkę WIBOR.

  W konsekwencji dotychczasowa umowa kredytu nadal obowiązuje z tym zastrzeżeniem, że Bank zobowiązany jest zwrócić na rzecz Klienta różnicę między ratami faktycznie spłaconymi w przeszłości a należnymi, co skutkuje z kolei znacznym obniżeniem salda kredytu pozostałego do spłaty, jak również obniżeniem pozostałych do spłaty rat kredytu (skutek na przyszłość).

  Kancelaria pomaga ocenić indywidualną sytuację Klienta i powodzenie wystąpienia z roszczeniem o „odfrankowienie” kredytu.

  Co to znaczy ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego? Co można uzyskać przy unieważnieniu kredytu?
  Jest to żądanie uznania przez sąd, że zawarta z Bankiem umowa kredytu jest w całości nieważna od chwili jej zawarcia w przeszłości (skutek ex tunc) W konsekwencji dotychczasowa umowa kredytu przestaje obowiązywać a strony muszą nawzajem się rozliczyć tj. klient zwraca wartość udzielonego mu nominalnie kredytu a bank zwraca wszystkie wpłacone na jego rzecz kwoty tj. wszystkie spłacone dotychczas raty kapitałowo-odsetkowe kredytu, wpłacone przy zawieraniu umowy kredytu prowizje, ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego; środki są zwracane w walucie, w jakiej dokonywane były płatności; hipoteka na nieruchomości podlega wykreśleniu. W przyszłości bank może podnosić roszczenia o zapłatę na jego rzecz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (wartość udzielonego kredytu), niemniej w ocenie Kancelarii, jak i uwzględniając aktualne orzecznictwo, kwestie te są dalece niepewne (np. brak podstawy prawnej w obowiązującym stanie prawnym do kierowania takich roszczeń wobec byłego klienta banku w przypadku rozliczania kredytu frankowego przy ustaleniu nieważności umowy, możliwe podnoszenie roszczeń wzajemnych klienta o zapłatę tożsamego wynagrodzenia od banku, możliwe przedawnienie roszczeń banku itp.) Kancelaria pomaga ocenić indywidualną sytuację Klienta i powodzenie wystąpienia z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego.
  Kiedy mogę przestać spłacać kredyt?
  Dopiero w przypadku prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego, ewentualnie wcześniej o ile Sąd udzieli zabezpieczenia powództwa i wstrzyma obowiązek klienta banku do dokonywania bieżącej spłaty kredytu.
  Jakie są koszty postępowania w tzw. sprawie frankowej?
  Główne koszty to opłata od pozwu w kwocie 1000 zł oraz koszt współpracy z Kancelarią, ewentualnie mogą dojść koszty sporządzenia opinii biegłego (konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w sprawie frankowej zależy od indywidualnej sytuacji klienta banku). W przypadku przegranej z reguły Klient traci opłatę od pozwu, ponosi stałe koszty współpracy z Kancelarią, jak również ponosi ewentualne koszty sporządzenia opinii biegłego (o ile taki dowód byłby przeprowadzony), a dodatkowo zwraca stronie wygrywającej (bank) koszty poniesione na udział adwokata/radcę prawnego (pełnomocnika). Kwestie wysokości takiego wynagrodzenia szczegółowo określa rozporządzenie (kwota zależna jest od wartości przedmiotu sporu. W przypadku wygranej klient otrzymuje od strony przegrywającej (bank) odpowiednio opłatę od pozwu, ewentualne koszty sporządzenia opinii biegłego (o ile taki dowód byłby przeprowadzony), a dodatkowo koszty poniesione na udział adwokata Klienta; kwestie wysokości takiego wynagrodzenia szczegółowo określa rozporządzenie (kwota zależna jest od wartości przedmiotu sporu).
  Czy można dochodzić roszczeń tylko z tytułu umów frankowych, czy także z umów w innych walutach (np. dolarach lub euro)?
  Można, aczkolwiek umowy „frankowe” są najpowszechniejsze.
  Czy można dochodzić roszczeń z tytułu umów frankowych zawieranych przez przedsiębiorców, czy wyłącznie konsumentów?
  Co do zasady sprawy ustalenia nieważności czy odfrankowienia umów o kredyty frankowe dotyczy osób posiadających status konsumenta. W dotychczasowym orzecznictwie dopuszcza się występowanie z roszczeniami przez przedsiębiorców, którzy zawierali umowy o kredyty frankowe na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą (na prywatne potrzeby). Aktualne orzecznictwo otwiera drogę do dochodzenia jeszcze dalej idących roszczeń, a zatem również przez przedsiębiorców, którzy zawierali umowy na cele związane stricte z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą; Sąd Najwyższy w uchwale z 28.04.2022 r., sygn. 40/22 uznał bowiem, że w przypadku wszystkich tych kredytobiorców, którym status konsumenci nie przysługuje, należy przyjąć, iż zastosowanie znajdzie art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 353 1 k.c., a tym samym, że niedozwolona jest nadrzędność i podporządkowanie jednej strony względem drugiej, bez odwołania do jakichkolwiek obiektywnych kryteriów, zakreślających granice swobody jednej ze stron.